چیلر جذبی با بازدهی بالا (High Efficiency)

 

 

 

چیلر جذبی بازدهی بالا
High Efficiency Chiller Heater
 

Heat Source

(Dry Saturated Steam (3.0 – 10.0 bar.g

(High temperature hot water (145 – 180 oC

(Direct Fuel Firing (Gas/Oil/LPG/Propane

(Exhaust Gas (275 – 600 oC

Capacity Range

Cooling : 100 – 3500 TR

Heating :  100 kW – 9 MW

Temperature Range

Cooling : 0 – 30 oC

Delta T : 30 oC max

Heating : 30 – 90 oC

Delta T : 5 – 50 oC

23 % saving in overall heat input

OR

40% saving on heat input for heating

iranchillerbtu@gmail.com     

      پرسش های متدوال     

071-36488566     

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.